YCCP Bronze Medal, Bald Eagle Catching A Fish, USA, Huzhong Cai

Year: 
2015